Souhlasím s tím, že tyto stránky používají cookies pro analýzy, perzonalizované obsahy a reklamu.

Prohlášení o sociální odpovědnosti

 • Hlásíme se k odpovědnosti za ochranu životního prostředí a považujeme to za důležitou vůdčí myšlenku naší podnikatelské činnosti. Sledujeme tím naši dlouholetou tradici při současném zlepšování konkurenceschopnosti.
 • Ekologicky odpovědné jednání začíná již při vývoji výrobku a pokračuje přes výrobu a expedici až po likvidaci našich výrobků.
 • Ve všech oblastech našeho podnikání dbáme na procesy a výrobní postupy šetrné vůči zdrojům, ekologické materiály a na energeticky šetrnou a ekologickou logistiku.
 • Přistupujeme aktivně ke své odpovědnosti soustavnou optimalizací v definovaných oblastech zapojením všech zaměstnanců a v součinnosti se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb.
 • Respektujeme a plníme požadavky platných zákonů, vyhlášek a nařízení na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, které se společnosti týkají.
 • Identifikujeme zdroje a rizika, která mohou způsobit havárii a ohrozit životní prostředí. Prevencí předcházíme možnosti vzniku mimořádných situací.
 • Zavazujeme se k úspornému zacházení s materiály a tím ke snížení objemu produkovaných odpadů.
 • Pociťujeme sociální odpovědnost vůči našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a společnosti.
 • Vycházíme při tom z mezinárodně uznávaných společenských, kulturních a etických hodnot, aktuálně platných zákonů a norem a z našich interních pravidel pro zajištění shody. Je pro nás důležitá rovnost šancí, bez ohledu na pohlaví, náboženské přesvědčení, etnický a sociální původ.
 • Rozvoj a kvalifikace našich pracovníků je rozhodujícím faktorem pro dlouhodobý úspěch L&R. Naše odpovědnost vůči společnosti se vztahuje i na vzdělávání a další vzdělávání našich zákazníků v přímé i nepřímé souvislosti s našimi výrobky a službami.
 • Zdraví a bezpečnost pro naše zaměstnance na pracovišti i bezpečnost pro pacienty a uživatele při používání našich výrobků je pro nás nejdůležitějším požadavkem.
 • Kromě toho se v naší společnosti angažujeme ve formě nabídky atraktivních vzdělávacích míst, rychlé pomoci v případě katastrof a krizí a cílené podpory vybraných sociálních požadavků.